Share |

Satu Taavitsaisen tukijalistan tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä: 24.5.2018

Rekisterin nimi: Satu Taavitsaisen tukijat

Rekisterin pitäjä: Satu Taavitsainen, 00102 Eduskunta, p. 0440 905546, satu.taavitsainen@eduskunta.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: Satu Taavitsainen, 00102 eduskunta, p. 0440 905546, satu.taavitsainen@eduskunta.fi

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot: Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Osoite
Ammatti
Työ-, opiskelupaikka tms.
Saako nimen julkistaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään Satu Taavitsaisen tukijoihin yhteydenpitämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää Satu Taavitsaisen omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Satu Taavitsaisen poliittisena luottamushenkilönä toimimisen ajan.

Rekisteristä poistetaan henkilötietoja henkilön pyynnöstä ottamalla yhteys rekisterin pitäjään.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteenä ovat henkilön itsensä antamat tiedot verkkosivuilla olevaan lomakkeeseen tai tilaisuuksissa täytettyyn paperilomakkeeseen.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen: Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tukijarekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy rekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

Henkilötietojen tarkistusoikeus: Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.