Satu Taavitsaisen blogi

Ei saa leikata heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä

Perjantai 7.10.2022 - Satu Taavitsainen

Olen todella pettynyt hallituksen esitykseen, jota eduskunnassa käsitellään parhaillaan. Kyseessä on hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (HE 175/2022 vp).

En voi ymmärtää ja hyväksyä tällaista lakiesitystä, jolla heikennetään heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä ja huononnetaan kansalaisjärjestöjen toimintaa.

100-prosenttisella palkkatuella on työllistetty kansalaisjärjestöihin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on osaamiseen liittyviä vajeita, terveydellisiä haasteita ja työmarkkinoilla toimimiseen liittyviä puutteita. Kansalaisjärjestöissä on autettu työttömiä, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea ja valmennusta työllistymispolulla etenemiseen.

Hallituksen esityksen seurauksena tulee olemaan se, että suuri joukko ihmisiä syrjäytyy työmarkkinoilta pysyvästi, koska kansalaisjärjestöt eivät heitä enää kykene työllistämään. 61 prosenttia yrityksistä arvioi, että ei näe mahdollisena palkata heikommassa työmarkkina-asemassa olevia. Yrityksillä ei ole velvollisuutta palkata ketään tai muutoinkaan osallistua yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Yritysten tehtävänä on voiton tavoittelu omistajilleen. Ainoastaan julkisella sektorilla on velvollisuutensa ja ihan perustuslainkin mukaisesti: "Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön". Tällä lakiesityksellä heikennetään kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta tukea julkista sektoria tässä tehtävässä.

En voi ymmärtää, miksi hallitus esityksellään haluaa säästää kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä. 100 prosentin palkkatukeen kohdistuvilla heikennyksillä haetaan säästöjä, noin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Hallitus on laskenut säästönsä väärin, koska se perustuu virheelliseen olettamaan, että kansalaisjärjestöt työllistäisivät edelleen, vaikka palkkatuen määrä pienenee. 100-prosenttinen palkkatuki ei enää jatkossa kattaisi kaikkia työnantajan maksettavaksi kuuluvia palkan sivukuluja, kuten lomarahaa. Uudistuksessa ei myöskään huomioitu työnantajalle tulevia työterveyshuollon kustannuksia.

Uudistusta perustellaan EU:n valtiontukisääntelyllä. Hallituksen esityksen seurauksena tulee olemaan se, että työttömiä ei palkata enää kansalaisjärjestöihin ja iso joukko heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevista syrjäytyy kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Hallitus ei ole talouslaskelmissaan huomioinut sitä, että yhden pitkäaikaistyöttömän syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle 600 000 euroa ja yhden nuoren syrjäytyminen 1,2 miljoonaa euroa.

Arvelen, että tämän lakimuutoksen myötä entistä enemmän työttömät jäävät kuntouttavan työtoiminnan palveluun, eli soten asiakkaiksi. Kuntouttava työtoiminta ei ole palkkasuhteista ja näin ollen heille ei kerry eläkettä. Köyhyys lisääntyy.

Hallituksen esityksessä palkkatukea tarkastellaan ainoastaan työllistymisen näkökulmasta. Esityksen mukaan: "Palkkatuen sosiaalisia hyötyjä ei ole kuitenkaan tutkimuksissa selvitetty, mikä olisi tulevaisuudessa tehtävissä tutkimuksissa täydennettävä näkökulma." Oman kokemukseni mukaan palkkatuki on hyvinvointiyhteiskunnassa tärkeä peruspilari. Palkkatuella kansalaisjärjestöihin, urheiluseuroihin ym. työllistetyt henkilöt ovat kokeneet työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Työllistetty on saanut arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin ja ryhtynyt ajattelemaan myönteisesti ja alkanut nähdä enemmän mahdollisuuksia ja rohkaistunut tarttumaan työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Toimeentulon antaman turvallisuuden lisäksi palkkatuettu työ turvaa sosiaalista osallisuutta tarjoamalla mielekkäitä rooleja, ja sosiaalisen piirin, johon kiinnittyä. Kansalaisjärjestöt puolestaan ovat saaneet upeita ihmisiä töihin ja voineet järjestää palkatun henkilöstön myötä toimintaa jäsenistölleen.

Eduskunnan ei tule hyväksyä tätä lakia, vaan hylätä se tai tehdä siihen todella paljon muutoksia kansalaisjärjestöjen antamien lausuntojen mukaisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palkkatuki, järjestöt