Satu Taavitsaisen blogi

Lisää avoimuutta Mikkeliin!

Sunnuntai 25.4.2021 - Satu Taavitsainen

Parhaillaan on Mikkelissä käynnissä Launialan, Tuppuralan, Lähemäen, Peitsarin ja Tupalan lapsiperheitä koskettava valmistelu alueen päiväkodeista ja kouluista. Asian ratkaisulla on huomattava vaikutus niin lasten palveluihin kuin elinympäristöön ja työntekoon.

Mikkelin kaupungin tulee avoimesti ja läpinäkyvästi varata asukkailleen mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava avoimesti. Asukasryhmillä, esimerkiksi kaupunginosaseuroilla on intressi osallistua vireillä olevan asian valmisteluun.

Kansanvaltaisuuden ”valta kuuluu kansalle” -periaate kytkee kunnan hallinnon Suomen valtiosäännön arvoperustaan. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Periaate korostaa kunnan asukkaan oikeuksia osallistua kunnan hallintoon. Kuntalain säännökset asettavat kunnan itsensä velvollisuudeksi pitää huolta asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Kaupunginvaltuustolla ja –hallituksella on vastuu monipuolisten ja vaikuttavien osallistumistapojen järjestämisestä. Muodot voivat olla esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, palvelujen käyttäjien mielipiteen selvittämistä ennen päätöksentekoa, kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, tukemalla asukkaiden ja järjestöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Mikkelin asukkaiden ja kaupungin henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ja voimakkuus riippuvat poliittisesta ja hallinnollisesta kulttuurista, toiminnan avoimuudesta, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen aloitteellisuudesta ja asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Pelkästään osallistumisjärjestelmien lakisääntely ei tuota tuloksia, jos halu näiden järjestelmien käyttöön ottamiseen ja asukaslähtöiseen ajatteluun puuttuu Mikkelissä.

Mikkelin asukkailla, palvelujen käyttäjillä ja kaupungin henkilöstöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa Mikkelin kaupungin toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Kaikessa kaupungin toiminnassa on edistettävä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mikkeli, avoimuus